“அடுத்து எந்த நாட்டின் மீது படை எடுக்கலாம்?” – மைக்கேல் மூர்