Kill your routine with routine. – நானே

வழக்கம் போல scattered, unorganised thoughts... கடிகார முட்கள் மீது பொறாமைப்படாத ஜீவாத்மாக்களுக்கு... வாழ்தலில் சலிப்படைந்த, ஒன்றே போல் வாழ்தலில் சலிப்படைந்த, தினந்தினம் ஒன்றே போல் வாழ்தலில்...