அகோரா – மதத்தின் மகத்துவம்

“இதயமற்ற உலகில் இதயமாகஆன்மாவற்ற உலகில் ஆன்மாவாகஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் பெருமூச்சாகமக்களுக்கு அபினாக….“-காரல் மார்க்சு  ” இந்தக் கடவுளை போட்டு உடைக்கிறேனே, வசைபாடுகிறேனே எதிர்த்து ஒன்றுமே சொல்வதில்லையே ஏன்? கேட்கும்...